مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Labelled compounds and radiopharmaceuticals applied in nuclear medicine
doc type : Non-Persian Book
doc no : 618
NLM : ‭WN‬,‭440‬,‭L116‬,‭1986‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 4013 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 4415 2 م‍رک‍زی‌ موجود