مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Tachdjian's Pediatric orthopedics
conference : ‭Tachdjian, Mihran O.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6021
NLM : ‭WS‬,‭270‬,‭T117p‬,‭2002‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 20512 1 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 20513 1 2 م‍رک‍زی‌ موجود
3 20514 1 3 م‍رک‍زی‌ موجود