مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Calcium blockers: mechanisms of action and clinical applications
doc type : Non-Persian Book
doc no : 586
NLM : ‭QV‬,‭276‬,‭C144‬,‭1982‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 449 1 م‍رک‍زی‌ موجود