مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Bailey and Love's short practice of surgery
conference : ‭Bailey, Hamilton‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5858
NLM : ‭WO‬,‭100‬,‭B154s‬,‭2000‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 19370 1 م‍رک‍زی‌ موجود