مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Obstetric anesthesia handbook
conference : ‭Datta, Sanjay‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5856
NLM : ‭WO‬,‭450‬,‭D234o‬,‭2000‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 19125 1 م‍رک‍زی‌ موجود