مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : ICU book
conference : ‭Marino, Paul L.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5717
NLM : ‭WX‬,‭218‬,‭M339i‬,‭1998‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 18669 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 18672 2 م‍رک‍زی‌ موجود
3 24788 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 24789 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 24790 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 250 1 ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 293 2 ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 294 3 ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌