مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Johns hopkins manual of gynecology and obstetrics
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5680
NLM : ‭WQ‬,‭100‬,‭J65‬,‭1999‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 18528 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 18530 1 م‍ع‍ت‍ض‍دی‌ موجود
3 18531 2 م‍ع‍ت‍ض‍دی‌ موجود
4 18529 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 18532 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌