مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Calcium signalling in cancer
conference : ‭Sherbet, Gajanan V.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5630
NLM : ‭QZ‬,‭200‬,‭S551c‬,‭2001‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 17860 1 م‍رک‍زی‌ موجود