مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : ABC of intensive care
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5602
NLM : ‭WX‬,‭218‬,‭A134‬,‭1999‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 17797 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 264 1 ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌