مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Radiographic anatomy positioning and procedures workbook
conference : ‭Hayes, Steven G.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5508
NLM : ‭WN‬,‭18‬,‭H412r‬,‭1999‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 17458 3 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 17675 2 2 م‍رک‍زی‌ موجود
3 17239 2 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 17432 1 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 17623 3 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 17674 1 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌