مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Identification of joint management structures for shared aquifers: a cooperative Palestinian-Israeli effort
conference : ‭Feitelson, Eran‬
LC.number : ‭HD‬,‭1698‬,‭.I7F4‬,‭1998‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5299
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 16046 1 م‍رک‍زی‌ موجود