مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Kaplan and Sadock's: Comprehensive textbook of psychiatry
conference : ‭Kaplan, Harold I.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5297
NLM : ‭WM‬,‭100‬,‭K17c‬,‭2000‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 16364 1 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 16930 3 2 م‍رک‍زی‌ موجود
3 16932 1 3 م‍رک‍زی‌ موجود
4 16935 3 3 م‍رک‍زی‌ موجود
5 16936 1 4 م‍رک‍زی‌ موجود
6 16362 1 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 16363 1 2 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 22298 2 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
9 22299 3 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
10 22300 4 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
11 22301 4 2 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
12 22302 5 2 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
13 22303 2 2 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
14 22304 3 2 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
15 22305 1 3 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
16 22306 3 3 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
17 22307 2 3 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
18 22308 4 3 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
19 22309 1 4 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
20 22310 4 4 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
21 22311 2 4 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
22 22312 3 4 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
23 16365 1 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
24 16925 2 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
25 16926 3 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
26 16927 4 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
27 16929 2 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
28 16931 4 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
29 16934 2 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
30 16937 2 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
31 16939 3 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌