مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Radiobiology for the radiologist
conference : ‭Hall, Eric J.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5281
NLM : ‭WN‬,‭610‬,‭H174r‬,‭1994‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 16506 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 16507 2 م‍رک‍زی‌ موجود
3 16508 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 16509 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 16510 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 190 1 ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌