مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Family is the patient: using family interviews in children's medical care
conference : ‭Allmond, Bayard W.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5244
NLM : ‭WS‬,‭105.5‬,‭.F2,A439f‬,‭1999‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 16060 2 م‍رک‍زی‌ موجود
2 16059 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌