مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Laboratory-Acquired infections: history, incidence, causes and prevention
conference : ‭Collins, C. H.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5218
NLM : ‭WC‬,‭195‬,‭C712L‬,‭1999‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 15720 1 م‍رک‍زی‌ موجود