مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Illustrated anatomy of the head and neck
conference : ‭Fehrenbach, Margaret J.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5018
NLM : ‭WE‬,‭700‬,‭F296i‬,‭1996‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 15105 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 15106 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌