مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Laboratory diagnosis of sexually transmitted diseases
conference : ‭Dyck, Eddy Van‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5003
NLM : ‭WC‬,‭140‬,‭D994L‬,‭1999‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 14905 1 م‍رک‍زی‌ موجود