مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Ulrich's international periodicals directory 1992 - 93
LC.number : ‭Z‬,‭6941‬,‭.U4‬,‭1992‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4973
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 9567 1 1 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
2 9568 1 2 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
3 9569 1 3 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
4 9570 1 5 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
5 14869 1 1-3 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌