مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Campbells Operative Orthopedics
conference : ‭Campbell, Willis C.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4959
NLM : ‭WE‬,‭168‬,‭C192o‬,‭1998‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 16137 2 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 16139 2 2 م‍رک‍زی‌ موجود
3 16143 2 4 م‍رک‍زی‌ موجود
4 14850 1 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 14851 1 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 14852 1 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 14853 1 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 16138 3 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
9 16140 3 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
10 16141 2 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
11 16142 3 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
12 16144 3 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌