مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Ulrich's international periodicals directory 1988-89
LC.number : ‭Z‬,‭6941‬,‭.U4‬,‭1988‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4952
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 4302 2 1 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
2 4303 2 2 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
3 4304 1 2 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
4 4305 1 3 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
5 4306 2 3 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
6 4379 1 1-3 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
7 4380 2 1-3 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
8 4544 1 1 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌