مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Radiation protection in medical radiography
conference : ‭Statkiewicz-Sherer, Mary Alice‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4892
NLM : ‭WN‬,‭650‬,‭S797r‬,‭1998‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 14817 1 چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ی‍د موجود