مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Hamilton and Hardy's Industrial toxicology
conference : ‭Hamilton, Alice‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4889
NLM : ‭WA‬,‭465‬,‭H218i‬,‭1998‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 14818 1 م‍رک‍زی‌ 1381/11/03 در امانت