مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : DATA for biochemical research
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4691
NLM : ‭QU‬,‭4‬,‭D232‬,‭1986‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 9435 2 م‍رک‍زی‌ موجود
2 94366 1 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود