مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Calculus and analytic geometry
conference : ‭Gillett, Philip‬
LC.number : ‭QA‬,‭551‬,‭.G5C3‬,‭1981‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4618
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 89 2 م‍رک‍زی‌ موجود
2 85 1 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 88 3 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 86 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 87 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌