مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Radiation effects: ESR and ENDOR analysis
conference : ‭Box, Harold C.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4575
NLM : ‭WN‬,‭610‬,‭B788r‬,‭1977‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 610 1 م‍رک‍زی‌ موجود