مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Campbell's Operative orthopedics
conference : ‭Campbell, Willis Cohoon‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 453
NLM : ‭WE‬,‭168‬,‭C187o‬,‭1987‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 3420 1 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 3421 1 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 3422 1 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 3601 2 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 3629 1 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 4396 2 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 4397 2 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 4398 2 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌