مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Caffey's Pediatric x-ray diagnosis: an integrated imaging approach
conference : ‭Caffey, John‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4440
NLM : ‭WN‬,‭240‬,‭C129p‬,‭1993‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 9795 2 1 م‍رک‍زی‌ 1381/11/03 در امانت
2 9796 1 1 م‍رک‍زی‌ موجود
3 9800 1 2 م‍رک‍زی‌ موجود
4 9797 3 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 9798 2 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 9799 3 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 14747 4 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 14750 4 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌