مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Labat's Regional anesthesia: techniques and clinical applications
conference : ‭Labat, Gaston‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4303
NLM : ‭WO‬,‭300‬,‭L114r‬,‭1985‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 4437 1 م‍رک‍زی‌ موجود