مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Zinsser Microbiology
conference : ‭Zinsser, Hans‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 419
NLM : ‭QW‬,‭4‬,‭Z78m‬,‭1992‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 10315 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 10312 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 10313 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 10314 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 10316 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌