مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Campbell's Operative orthopedics
conference : ‭Campbell, Willis Cohoon‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 407
NLM : ‭WE‬,‭168‬,‭C187o‬,‭1992‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 8640 5 3 م‍رک‍زی‌ موجود
2 10424 1 1 م‍رک‍زی‌ موجود
3 10425 1 2 م‍رک‍زی‌ موجود
4 10426 1 4 م‍رک‍زی‌ موجود
5 10428 2 5 م‍رک‍زی‌ موجود
6 8628 6 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 8629 5 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 8630 2 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
9 8631 3 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
10 8632 4 1 ان‍ب‍ار موجود
11 8633 6 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
12 8634 2 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
13 8635 4 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
14 8636 5 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
15 8637 3 2 ان‍ب‍ار موجود
16 8638 1 3 ان‍ب‍ار موجود
17 8639 4 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
18 8641 2 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
19 8642 3 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
20 8643 5 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
21 8644 2 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
22 8645 3 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
23 8646 4 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
24 8647 6 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
25 8648 7 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
26 8649 6 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
27 8650 5 5 ان‍ب‍ار موجود
28 8651 4 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
29 8652 3 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
30 10427 1 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌