مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Calcium-regulating hormones and cardiovascular function
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4037
NLM : ‭WK‬,‭300‬,‭C144‬,‭1995‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 13652 1 م‍رک‍زی‌ موجود