مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Early care of the injured patient
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3821
NLM : ‭WO‬,‭700‬,‭E12‬,‭1990‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 8751 2 م‍رک‍زی‌ موجود
2 8748 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 8749 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 8750 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌