مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : National income and the price level: a study in macrotheory
conference : ‭Bailey, Martin J.‬
LC.number : ‭HC‬,‭79,.I5‬,‭.B3‬,‭1962‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3787
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 13522 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌