مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Teacher's manual economics: an introduction to analysis and policy
conference : ‭Bach, George Leland‬
LC.number : ‭HB‬,‭74,.5‬,‭.B3T4‬,‭1968‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3783
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 13554 1 م‍رک‍زی‌ موجود