مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Obstetric and gynecologic infectious disease
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3643
NLM : ‭WP‬,‭140‬,‭O14‬,‭1994‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 13406 1 م‍رک‍زی‌ موجود