مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Johns hopkins manual of cardiac surgical care
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3573
NLM : ‭WG‬,‭169‬,‭J65‬,‭1994‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 13140 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌