مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Java how to program
conference : ‭Deitel, H. M.‬
LC.number : ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J3,.D4‬,‭1998‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3554
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 13141 1 م‍رک‍زی‌ موجود