مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Object recognition through invariant indexing
conference : ‭Rothwell, Charles A.‬
LC.number : ‭TA‬,‭1634‬,‭.R6O33‬,‭1995‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3525
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 13198 1 م‍رک‍زی‌ موجود