مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Haimovici's Vascular surgery
conference : ‭Haimovici, Henry‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3504
NLM : ‭WG‬,‭170‬,‭H151v‬,‭1996‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 13102 1 چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ی‍د موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌