مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Sabiston's Essentials of surgery
conference : ‭Sabiston, David C.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3295
NLM : ‭WO‬,‭100‬,‭S116e‬,‭1987‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 5306 2 م‍رک‍زی‌ موجود
2 5307 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌