مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Hamilton Bailey's: Emergency surgery
conference : ‭Bailey, Hamilton‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3297
NLM : ‭WO‬,‭700‬,‭B154e‬,‭1977‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1506 6 م‍رک‍زی‌ موجود
2 1590 5 م‍رک‍زی‌ موجود
3 1505 7 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 1587 2 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 1591 8 س‍ی‍ن‍ا موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 1588 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 1589 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 1507 1 ش‍ه‍دا موجود م‍رج‍ع‌