مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : ICD-10: international statistical classification of diseases and related health problems
doc type : Non-Persian Book
doc no : 337tk
NLM : ‭WB‬,‭15‬,‭I15‬,‭1992‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 10191 1 1 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
2 10192 1 2 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
3 10193 1 3 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
4 22313 3 1 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
5 1658 2 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 22314 1 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 19346 2 1 ان‍ب‍ار موجود م‍رج‍ع‌
8 22313 3 1 ان‍ب‍ار موجود م‍رج‍ع‌