مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Sabiston Review of surgery
conference : ‭Sabiston, David C.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3303
NLM : ‭WO‬,‭18‬,‭S116r‬,‭1992‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 4946 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 4948 4 م‍رک‍زی‌ موجود
3 4949 3 م‍رک‍زی‌ موجود
4 4950 5 م‍رک‍زی‌ موجود
5 4947 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌