مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Bailliere's Abbreviations in medicine
conference : ‭Steen, Edwin B.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3231
NLM : ‭W‬,‭13‬,‭S814b‬,‭1984‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 8561 3 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
2 13463 4 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
3 16874 5 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
4 22435 6 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 8562 2 ان‍ب‍ار موجود م‍رج‍ع‌
6 8563 1 ان‍ب‍ار موجود م‍رج‍ع‌