مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Nathan and Oski's Hematology of infancy and childhood
conference : ‭Nathan, David G.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3390
NLM : ‭WS‬,‭300‬,‭N274h‬,‭1998‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 12786 1 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 12787 1 2 م‍رک‍زی‌ موجود
3 13862 2 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 13863 2 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌