مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Handbook for anesthesia and co-existing disease
doc type : Non-Persian Book
doc no : 320
NLM : ‭WO‬,‭245‬,‭H236‬,‭1993‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 10500 2 م‍رک‍زی‌ موجود
2 10222 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 12370 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 12371 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 12369 5 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ام‍ای‍ی‌ س‍ن‍ق‍ر موجود ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌