مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Radiation biology for medical physicists
conference : ‭Sureka,C.S‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 9074
NLM : ‭WN‬,‭105‬,‭S961r‬,‭2017‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 33449 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌