مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : National organization for public health nursing 1912-1952: development of a practice field
conference : ‭Fitzpatrick, M. Louise‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3136
NLM : ‭WY‬,‭108‬,‭F559n‬,‭1975‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 896 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌