مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Ganong's Review of medical physiology
conference : ‭Ganong, William F.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 8991
NLM : ‭QT‬,‭4‬,‭G198r‬,‭2019‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 32689 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌