مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Kaplan and Sadock's: concise textbook of clinical psychiatry
conference : ‭Kaplan, Harold I.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 8913
NLM : ‭WM‬,‭100‬,‭K17c‬,‭2017‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 33100 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌